Aan de leden van NSG-Sport,

Corona beheerst nog steeds het leven in Nederland.

Zo ook het verenigingsleven van de Nederlandse Sportbond voor het Gevangeniswezen (NSG-Sport)

Onze algemene ledenvergadering in maart jl. werd helaas afgelast wat tot gevolg had dat enkele bestuurlijk statutaire beslissingen, zoals het goedkeuren van de financiële stukken en het decharge kunnen verlenen aan de penningmeester, niet konden worden uitgevoerd.

Inmiddels heeft de penningmeester contact gelegd met de leden van de kascommissie zodat in deze lacune wordt voorzien.

Voorts waren 3 bestuursleden, t.w. de heren Mahulette, van Hemert en Westerhout, statutair aftredend.  Allen hadden zich herkiesbaar gesteld.

Aangezien er zich binnen de gestelde termijn van 2 weken, (artikel 19 Huishoudelijk Reglement) geen andere kandidaten bij het bestuur hadden aangemeld, zijn voornoemde bestuursleden voor een periode van 3 jaar herbenoemd.

Het jaarlijks tweedaags sporttoernooi in september werd helaas ook afgelast alsmede alle sportactiviteiten die door of namens NSG-Sport door de contactpersonen bij de Penitentiaire Inrichtingen werden georganiseerd.

Het is onze verwachting dat het nog geruime tijd gaat duren voordat er weer sprake kan zijn van enige sportactiviteit.

De leden van onze vereniging betalen wel contributie terwijl het bestuur daar geen enkele sportactiviteit tegenover kan stellen.

Derhalve heeft het bestuur gemeend om de contributie voor 2020 en 2021 eenmalig te verlagen van € 11,-- naar € 5,--

Het bestuur realiseert zich terdege dat er op dit moment belangrijkere zaken spelen dan NSG-Sport, maar het leek ons goed u van dit besluit in kennis te stellen.

Wij vertrouwen erop dat het in de toekomst weer mogelijk zal worden om elkaar op het sportieve vlak te ontmoeten en onze krachten met elkaar te meten.

Het sporttoernooi 2021 staat gepland op 7 en 8 september 2021.

Met sportieve groet

Bestuur van NSG-Sport

 

 

Wij vertrouwen erop dat het in de toekomst weer mogelijk zal worden om elkaar op het sportieve vlak te ontmoeten en onze krachten met elkaar te meten.

Het sporttoernooi 2021 staat gepland op 7 en 8 september 2021.

Met sportieve groet

Bestuur van NSG-Sport