Info Algemene Ledenvergadering en Sporttoernooi 2021

Aan de leden van NSG-Sport,

Corona beheerst nog steeds het leven in Nederland. Zo ook het verenigingsleven van de Nederlandse Sportbond voor het Gevangeniswezen (NSG-Sport)Alle sportactiviteiten konden het afgelopen en dit jaar vanwege de coronamaatregelen geen doorgang vinden. Recent is het bestuur, met inachtneming van de coronaregels, in vergadering bij elkaar gekomen om enkele zaken te bespreken.

Algemene Ledenvergadering

Hierbij zijn onder andere de algemene ledenvergadering 2021 en het jaarlijks tweedaags sporttoernooi ter sprake gekomen. Gezien de nog van kracht zijnde maatregelen is besloten dat er eind maart geen algemene ledenvergadering wordt gehouden. Teneinde goedkeuring van de financiële stukken en het decharge verlenen van de penningmeester, zal deze contact opnemen met de kascommissie.

Voorts is statutair aftredend A. van Bommel, secretaris. Betrokkene heeft zich herkiesbaar gesteld.

Indien er kandidaten zijn voor deze functie, dan wordt men verzocht dit binnen twee weken (artikel 19 Huishoudelijk Reglement) schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat

Sporttoernooi 2021.

Vorig jaar werd het sporttoernooi vanwege corona afgelast. We gingen er toen vanuit dat dit eenmalig zou zijn en dat we in 2021 de sportieve degens weer met elkaar zouden kruisen. Vol goede moed berichten we destijds dat het toernooi stond gepland op 7 en 8 september 2021.

Helaas ziet de praktijk er nog steeds niet goed uit.

De vooruitzichten zijn dermate ongewis dat het niet verantwoord is om de nodige financiële investeringen te doen, die zijn verbonden aan het organiseren van een dergelijk toernooi.

Reden waarom het bestuur, met pijn in het hart, helaas wederom heeft moeten besluiten om het toernooi voor 2021 af te gelasten.

We blijven goede moed houden voor de toekomst want voor het volgend jaar hebben we de intentie om op 6 en 7 september 2022 wederom het sporttoernooi te organiseren.

Tot dan of zoveel eerder als de maatregelen dit mogelijk maken.

Met sportieve groet

Namens het bestuur van NSG-Sport

Ton van Bommel (secretaris)