Toernooireglement

Artikel 1
De wedstrijden van het 68e NSG sporttoernooi worden gehouden op dinsdag 4 en woensdag 5 september 2018 op het Theo Lommen sportpark, te Velden. Voor bijzoderheden over het parkeren, dan kijken op de routebeschrijving.

Artikel 2
Aan dit toernooi kan alleen deelgenomen worden door teams, samengesteld uit personeelsleden van de inrichtingen en diensten ressorterend onder de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Artikel3
Indien tijdens het toernooi blijkt dat één of meerdere spelers onrechtmatig in een team uitkomen, worden alle door dat team gespeelde wedstrijden verloren verklaard.
Dit betekent 0 punten per wedstrijd.
Voor de fair-play betekent dit eveneens 0 punten.
Indien achteraf blijkt dat in een team onrechtmatig spelers zijn uitgekomen, moeten de in het toernooi gewonnen prijzen aan NSG Sport worden teruggezonden.

Artikel 4
Verschijnt een team niet of te laat (5 minuten bij voetbal en 8 minuten bij volleybal) op het veld, dan is betreffende wedstrijd als verloren te beschouwen voor het niet of te laat opgekomen team. Zie voor verlies aan wedstrijdpunten artikel 3.

Artikel 5
Uitsluiting van (verdere) deelname kan plaatsvinden, wanneer één of meerdere spelers van het team de goede gang van zaken bij het toernooi – hetzij op de sportvelden, hetzij daarbuiten, ernstig verstoren.
Indien tijdens het toernooi een team zich terugtrekt of wordt uitgesloten van verdere deelname, vervallen alle door dit team gespeelde wedstrijden.

Artikel 6
Het wijzigen / verplaatsen van een wedstrijd kan alleen met instemming van de  toernooileiding. Indien teams dit onderling toch regelen en de wedstrijd spelen, dan kan dit leiden tot puntenaftrek.

Artikel 7
De wisselbekers blijven eigendom van de organisatie.

Artikel 8
N.S.G.-Sport en D.J.I. zijn niet aansprakelijk voor, na en tijdens het toernooi opgelopen letsel, ontstane schade en vermissingen.

Artikel 9
In die gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.

Gedragscode

Het NSG Sporttoernooi zal door de inzet en inbreng van zowel deelnemers als toernooicommissie een zeer geslaagd evenement kunnen worden. Het Bestuur heeft, wellicht ten overvloede, de gedragscode nog eens expliciet geformuleerd.

  • De ploegleider is verantwoordelijk voor het team en is, zowel op het sportcomplex als daarbuiten, door houding en gedrag een voorbeeld voor de leden van zijn team.
  • Van ieder individueel teamlid wordt verwacht dat hij/zij bereid is verantwoording te nemen en indien nodig, bij ongewenst gedrag, de collega's hierop aan te spreken.
  • Hierbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat wat gewenst en ongewenst gedrag is, bij iedere deelnemer bekend en vanzelfsprekend is.
  • Sportief gedrag, normale omgangsvormen en onderling respect dienen ons doel te zijn, winnen of verliezen zijn daaraan ondergeschikt.
  • Iedere toernooideelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat door "buitenstaanders", ambtenaren van justitie extra kritisch gevolgd en beoordeeld worden.
  • Een ieder mag op elk niveau en op ieder moment op het bovenstaande worden aangesproken.